wczytywanie strony...
przejdź do sklepu on-line Umów wizytę on-line w booksy

Regulamin

Sprzedający

Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12
NIP: 9442243365

Adres siedziby firmy oraz biuro obsługi klienta
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Adres reklamacyjny oraz adres do zwrotów
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Zobacz politykę prywatności witryny constanceclinic.pl.

Dane kontaktowe

Telefony
533 340 775 lub 533 340 785

Adres e-mail
biuro@constanceclinic.pl

Adres do korespondencji
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Regulamin nabywania i realizacji BONU PODARUNKOWEGO:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Constance Beauty Clinic (ul. Józefa Marcika 12, Kraków), zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bonem nie można zapłacić za produkty.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu telefonicznie, bądź osobiście.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 7. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrotowi podlegają jedynie preparaty i produkty kosmetyczne. Bony (vouchery) nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 13. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu  ceny albo odstąpieniu od urnowy, chyba ze Sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę  albo Sprzedawca  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 16. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 18. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 19. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 20. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 21. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 22. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 23. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 24. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 25. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 26. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 27. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po rokuod momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 28. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 29. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 31. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 32. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 33. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany jest zobowiązany do dopłaty różnicy.
 34. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości, bądź wymiany na kosmetyki.
 35. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami.
 36. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt.
 37. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 38. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty  minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)
 39. *Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  • Bony podarunkowe poniżej 250 zł występują w formie zaproszenia w kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko) – 20 zł.
  • Bony podarunkowe od wartości 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 400 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 600 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 45 zł.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 750 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel + dwa miniprodukty według dostępności.
 40. W przypadku wyboru bonu podarunkowego z  dostawą koszt wysyłki wynosi 20 zł. Od kwoty 500 zł przesyłka GRATIS.
 41. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager gabinetu.
 42. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 43. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak, ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

*(nie dotyczy bonu w wersji elektronicznej)

Regulamin Karty Stałego Klienta w programie „Delly”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Karty Stałego Klienta Constance Beauty Clinic w programie „Delly”, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta „Delly” Constance Beauty Clinic. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel Salonu Constance Beauty Clinic, mieszczącym się przy ul. Marcika 12, Kraków.
 2. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez Salon Constance Beauty Clinic.
 3. Regulamin karty stałego klienta dostępny jest na stronie internetowej www.constancebeautyclinic.pl 
 4. Regulamin warunków uczestnictwa w programie Delly znajduje się na stronie partnera www.delly.pl

II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA „CONSTANCE BEAUTY CLINIC” 

 1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta, Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
b) Klient minimum 5-krotnie skorzystał z usług w klinice „Constance Beauty Clinic” oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie. 

 • Klient, który jest zainteresowany/chętny założeniem karty stałego klienta kliniki „Constance Beauty Clinic”, zobowiązuje się do poinformowania o tym pracowników „Constance Beauty Clinic”.
 • Aby otrzymać punkty na Karcie Stałego Klienta należy dokonać zakupu usługi /usług w salonie urody „Constance Beauty Clinic” za minimalną kwotę 40,00 złotych brutto (z Vat) i okazać Kartę Stałego Klienta pracownikowi kliniki przed dokonaniem płatności za usługę.
 • Punkt jest naliczany za każde wydane 40zł.

Lista dostępnych nagród oraz ilość należnych punktów:

Peeling kawitacyjny wersja podstawowa – 110 ptk.

Parafina na dłonie – 20 ptk.

Depilacja laserowa pach – 120 ptk.

Manicure hybryhdowy na zwykłej bazie – 60 ptk.

Kawitacyja/mikrodermabrazja jako dodatek do zabiegu –40 ptk.

Bon podarunkowy o wartości 150zł – 80 ptk.

Oczyszczanie wodorowe wersja podstawowa – 85 ptk.

Magneffio 1 zabieg – 90 ptk.

Endermolift wersja podstawowa – 100 ptk.

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów usług w klinice „Constance Beauty Clinic” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1, 2 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do wybrania nagrody z listy dostępnych nagród za odpowidnią ilość zebranych punkty. 
 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 4. Punktów nie można wymienić na gotówkę.
 5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej wybranych usług. Punkty nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W celu naliczenia punktów i odebrania nagród należy zarejestrować kartę na stronie www.delly.pl oraz okazać pracownikowi kliniki „Constance Beauty Clinic” Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
 7. Z programu lojalnościowego wyłączone są usługi z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii dostępne w ofercie kliniki„Constance Beauty Clinic”

IV DANE OSOBOWE 

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest „Constance Beauty Clinic”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki technicznei organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU 

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.hconstancebeautyclinic.pl
 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w klinice „Constance Beauty Clinic”.
 3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

VI REKLAMACJE 

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@constanceclinic.pl  lub w formie pisemnej na adres: „Constance Beauty Clinic” ul.Marcika 12, 30-443 Kraków.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostanąusunięte.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.constanceclinic.pl

Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta.

Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2023r.

Sprzedający

Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12
NIP: 9442243365

Adres siedziby firmy oraz biuro obsługi klienta
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Adres reklamacyjny oraz adres do zwrotów
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Zobacz politykę prywatności witryny constanceclinic.pl.

Dane kontaktowe

Telefony
533 340 775 lub 533 340 785

Adres e-mail
biuro@constanceclinic.pl

Adres do korespondencji
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Regulamin nabywania i realizacji BONU PODARUNKOWEGO:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Constance Beauty Clinic (ul. Józefa Marcika 12, Kraków), zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bonem nie można zapłacić za produkty.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu telefonicznie, bądź osobiście.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 7. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrotowi podlegają jedynie preparaty i produkty kosmetyczne. Bony (vouchery) nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 13. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu  ceny albo odstąpieniu od urnowy, chyba ze Sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę  albo Sprzedawca  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 16. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 18. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 19. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 20. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 21. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 22. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 23. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 24. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 25. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 26. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 27. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po rokuod momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 28. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 29. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 31. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 32. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 33. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany jest zobowiązany do dopłaty różnicy.
 34. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości, bądź wymiany na kosmetyki.
 35. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami.
 36. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt.
 37. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 38. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty  minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)
 39. *Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  • Bony podarunkowe poniżej 250 zł występują w formie zaproszenia w kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko) – 20 zł.
  • Bony podarunkowe od wartości 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 400 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 600 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 45 zł.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 750 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel + dwa miniprodukty według dostępności.
 40. W przypadku wyboru bonu podarunkowego z  dostawą koszt wysyłki wynosi 20 zł. Od kwoty 500 zł przesyłka GRATIS.
 41. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager gabinetu.
 42. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 43. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak, ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

*(nie dotyczy bonu w wersji elektronicznej)

Regulamin Karty Stałego Klienta w programie „Delly”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Karty Stałego Klienta Constance Beauty Clinic w programie „Delly”, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta „Delly” Constance Beauty Clinic. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel Salonu Constance Beauty Clinic, mieszczącym się przy ul. Marcika 12, Kraków.
 2. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez Salon Constance Beauty Clinic.
 3. Regulamin karty stałego klienta dostępny jest na stronie internetowej www.constancebeautyclinic.pl 
 4. Regulamin warunków uczestnictwa w programie Delly znajduje się na stronie partnera www.delly.pl

II WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA „CONSTANCE BEAUTY CLINIC” 

 1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta, Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
b) Klient minimum 5-krotnie skorzystał z usług w klinice „Constance Beauty Clinic” oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie. 

 • Klient, który jest zainteresowany/chętny założeniem karty stałego klienta kliniki „Constance Beauty Clinic”, zobowiązuje się do poinformowania o tym pracowników „Constance Beauty Clinic”.
 • Aby otrzymać punkty na Karcie Stałego Klienta należy dokonać zakupu usługi /usług w salonie urody „Constance Beauty Clinic” za minimalną kwotę 40,00 złotych brutto (z Vat) i okazać Kartę Stałego Klienta pracownikowi kliniki przed dokonaniem płatności za usługę.
 • Punkt jest naliczany za każde wydane 40zł.

Lista dostępnych nagród oraz ilość należnych punktów:

Peeling kawitacyjny wersja podstawowa – 110 ptk.

Parafina na dłonie – 20 ptk.

Depilacja laserowa pach – 120 ptk.

Manicure hybryhdowy na zwykłej bazie – 60 ptk.

Kawitacyja/mikrodermabrazja jako dodatek do zabiegu –40 ptk.

Bon podarunkowy o wartości 150zł – 80 ptk.

Oczyszczanie wodorowe wersja podstawowa – 85 ptk.

Magneffio 1 zabieg – 90 ptk.

Endermolift wersja podstawowa – 100 ptk.

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów usług w klinice „Constance Beauty Clinic” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1, 2 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do wybrania nagrody z listy dostępnych nagród za odpowidnią ilość zebranych punkty. 
 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 4. Punktów nie można wymienić na gotówkę.
 5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej wybranych usług. Punkty nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W celu naliczenia punktów i odebrania nagród należy zarejestrować kartę na stronie www.delly.pl oraz okazać pracownikowi kliniki „Constance Beauty Clinic” Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
 7. Z programu lojalnościowego wyłączone są usługi z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii dostępne w ofercie kliniki„Constance Beauty Clinic”

IV DANE OSOBOWE 

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest „Constance Beauty Clinic”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki technicznei organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU 

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.hconstancebeautyclinic.pl
 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w klinice „Constance Beauty Clinic”.
 3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

VI REKLAMACJE 

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@constanceclinic.pl  lub w formie pisemnej na adres: „Constance Beauty Clinic” ul.Marcika 12, 30-443 Kraków.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostanąusunięte.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.constanceclinic.pl

Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta.

Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2023r.

  Kup voucher

  Voucher podarunkowy na zabiegi w naszej klinice, to idealny prezent dla osoby dbającej o zdrowie i wygląd. Podaruj prezent bliskiej osobie:

  1. wybierz rodzaj voucheru: elektroniczny albo tradycyjny
  2. wybierz kwotę lub zabieg z listy naszych bestsellerów
  3. wpisz dla kogo ma być zaproszenie
  4. złóż i opłać zamówienie
  5. oczekuj na przesyłkę
  Wiecej informacji
  Odwiedź nas

  Pn.-Pt. 8:00-21:00
    Sb. 8:00-15:00

  Józefa Marcika 12
    30-443 Kraków